DUNGEON & FIGHTER PROFILE MAKER

버그 문의는 메일이나 던조 욕망덩어리씨로 쪽지 부탁드립니다.

KaiserFamily

페이지 정보

작성자 : ,,...
작성일 : 22-09-16 10:42

본문

+11
+11
+11
+11
+11
+13/8
+11
+11
+11
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 Kaiser

[眞 스트라이커]

KaiserFamily

Lv.110 Kaiser

[眞 스트라이커]

강권 Lv.30 (118.5%)

모험가 명성39184

피해 증가187802

버프력0

5946

지능3261

체력3312

정신력3296

물크94.9

마크39

물공2859

마공2551

독공2740

133

281

133

238

+11
+11
+11
+11
+11
+13/8
+11
+11
+11
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 supa

[眞 스트리트파이터]

KaiserFamily

Lv.110 supa

[眞 스트리트파이터]

독 바르기 Lv.20 (850%)

모험가 명성37416

피해 증가209791

버프력0

5510

지능5510

체력3337

정신력3220

물크82.5

마크82.5

물공3625

마공3885

독공2740

232

275

232

232

+11
+11
+11
+11
+11
+13/8
+11
+11
+11
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 GirlSAO

[眞 소드마스터]

KaiserFamily

Lv.110 GirlSAO

[眞 소드마스터]

신검합일 Lv.20 (71%)

모험가 명성37771

피해 증가183122

버프력0

5739

지능3387

체력3363

정신력3328

물크69.5

마크48

물공6095

마공2828

독공2740

264

271

264

264

+11
+11
+11
+11
+11
+11/8
+11
+11
+11
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 眞.:BLADE

[眞 블레이드]

KaiserFamily

Lv.110 眞.:BLADE

[眞 블레이드]

트레이스 Lv.20 (100%)

모험가 명성37147

피해 증가184491

버프력0

5726

지능3458

체력3443

정신력3610

물크100.5

마크44

물공2201

마공2306

독공3916

207

235

207

207

+11
+11
+11
+11
+11
+13
+11
+11
+11
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 DKTem

[眞 다크템플러]

KaiserFamily

Lv.110 DKTem

[眞 다크템플러]

컨제스트 Lv.11 (65%)

모험가 명성34810

피해 증가169828

버프력0

3136

지능5534

체력3152

정신력3470

물크40

마크112.5

물공2436

마공2903

독공2136

131

221

131

249

+11
+11
+13/8
+11
+11
+11
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 GUMMAzzang

[眞 데몬슬레이어]

KaiserFamily

Lv.110 GUMMAzzang

[眞 데몬슬레이어]

광폭화 Lv.20 (100%)

모험가 명성34294

피해 증가177996

버프력0

5191

지능3262

체력3354

정신력3166

물크88

마크44

물공4215

마공3439

독공2715

128

248

128

259

+11
+11
+11
+11
+11
+13/3
+11
+11
+11
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 sbs마스터sds

[眞 웨펀마스터]

KaiserFamily

Lv.110 sbs마스터sds

[眞 웨펀마스터]

오버드라이브 Lv.20 (82%)

모험가 명성36396

피해 증가184249

버프력0

5284

지능3365

체력3444

정신력3339

물크45.5

마크29

물공3709

마공3081

독공2222

232

232

260

232

+11
+11
+11
+11
+11
+11/8
+11
+11
+11
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 BaSaCar!

[眞 버서커]

KaiserFamily

Lv.110 BaSaCar!

[眞 버서커]

폭주 Lv.20 (116%)

모험가 명성36931

피해 증가182561

버프력0

5733

지능3269

체력3630

정신력3185

물크90.5

마크50

물공2171

마공2256

독공2870

248

134

255

128

+11
+11
+11
+11
+11
+13/8
+11
+11
+11
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 어썰.

[眞 어썰트]

KaiserFamily

Lv.110 어썰.

[眞 어썰트]

액티베이션 Lv.20 (100%)

모험가 명성36651

피해 증가157890

버프력0

5732

지능3522

체력3445

정신력3333

물크116

마크44

물공3845

마공2785

독공2860

219

226

219

219

+11
+11
+11
+11
+11
+13/8
+11
+11
+11
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 Fire!Mr

[眞 메카닉]

KaiserFamily

Lv.110 Fire!Mr

[眞 메카닉]

로보틱스 Lv.20 (85%)

모험가 명성24629

피해 증가123833

버프력0

2942

지능5478

체력3051

정신력3306

물크38

마크107.2

물공2166

마공2800

독공2745

201

68

158

68

+11
+11
+11
+11
+11
+13
+11
+11
+11
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 行星滅

[眞 런처]

KaiserFamily

Lv.110 行星滅

[眞 런처]

미라클 비전 Lv.20 (95%)

모험가 명성29060

피해 증가126678

버프력0

5786

지능3302

체력3276

정신력2935

물크108.4

마크34

물공3320

마공2102

독공2142

241

108

241

108

+11
+11
+11
+11
+11
+13/8
+11
+11
+11
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 SpirtFire

[眞 레인저]

KaiserFamily

Lv.110 SpirtFire

[眞 레인저]

데스 바이 리볼버 Lv.20 (125%)

모험가 명성37645

피해 증가186915

버프력0

5739

지능3198

체력3272

정신력3401

물크103.5

마크49

물공3302

마공2355

독공2740

108

241

108

213

+11
+11
+11
+11
+11
+11/8
+11
+11
+11
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 Goddess-Frey

[眞 스핏파이어]

KaiserFamily

Lv.110 Goddess-Frey

[眞 스핏파이어]

오버 차지 Lv.20 (84%)

모험가 명성29650

피해 증가145025

버프력0

3433

지능5192

체력3075

정신력3150

물크64.2

마크105.7

물공2222

마공2426

독공3300

98

216

98

188

+11
+11
+11
+11
+11
+13
+11
+11
+11
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 ShaDan

[眞 로그]

KaiserFamily

Lv.110 ShaDan

[眞 로그]

셰이크 다운 Lv.20 (77%)

모험가 명성34631

피해 증가167119

버프력0

5695

지능3223

체력3258

정신력3353

물크66

마크36

물공3776

마공2360

독공2129

122

234

129

219

+11
+11
+11
+13/6
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 GunAgent

[眞 요원]

KaiserFamily

Lv.110 GunAgent

[眞 요원]

임무 시작 Lv.20 (100%)

모험가 명성23969

피해 증가102582

버프력0

4766

지능2991

체력2880

정신력2822

물크94

마크40

물공3300

마공2538

독공2448

63

181

63

123

+11
+11
+11+
+11
+11
+13
+11
+11
+11+
+11+
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 MIKO!

[眞 무녀]

KaiserFamily

Lv.110 MIKO!

[眞 무녀]

신탁의 기원 Lv.30 (108%)

모험가 명성19568

피해 증가4693

버프력0

2906

지능5583

체력2108

정신력2599

물크60.5

마크105

물공2373

마공2909

독공2142

261

274

261

261

+11
+11
+11
+11
+11
+11/8
+11
+11
+11
+11
+11
+11

KaiserFamily

Lv.110 짬퍼

[眞 인챈트리스]

KaiserFamily

Lv.110 짬퍼

[眞 인챈트리스]

금단의 저주 Lv.18

모험가 명성36176

피해 증가174805

버프력82723

3660

지능7464

체력4057

정신력3674

물크44

마크86

물공2069

마공2254

독공2650

88

88

88

88

+
+8
+
+
+11

KaiserFamily

Lv.110 KIRIN!

[眞 크루세이더]

+8
+11

KaiserFamily

Lv.110 KIRIN!

[眞 크루세이더]

용맹의 축복 Lv.35

모험가 명성17005

피해 증가0

버프력0

3316

지능7781

체력2875

정신력2441

물크31

마크74.5

물공1294

마공1282

독공3076

120

120

127

120

Neople 오픈 API

게임 내 장비나 스탯을 변경하였을 경우 API에 적용되기까지 약간의 시간이 소요됩니다.

던파의 점검시간에는 API서비스도 같이 점검함으로 사용할 수 없습니다.

문의, 건의, 버그제보는 메일을 이용해주세요. 메일제목에 [던프]를 붙여주세요

Copyright © 욕망덩어리씨 / chul62@naver.com